Voorwaarden

 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw inkomen is tussen de minimum- en maximumgrens
 • u heeft geen eigendom

Wat telt als uw inkomen?

Uw inkomen is het ‘gezamenlijk belastbaar inkomen’ op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

 • het niet-belastbare vervangingsinkomen
 • het genoten leefloon
 • het inkomen dat op basis van supranationale belastingsakkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is

Het inkomen, van andere personen die de woning mee zullen bewonen, wordt ook meegeteld.

Dit geldt niet voor inkomsten van:

 • ongehuwde of niet-wettelijk samenwonende kinderen die tussen 18 en 24 jaar oud zijn en zonder onderbreking deel uitmaken van het gezin
 • uw familieleden in de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of ten minste 65 jaar oud zijn

Volgende inkomsten worden voor de helft meegeteld:

De inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders …) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn.

Inkomensgrenzen

Uw inkomen mag in 2018 op de referentiedatum* niet lager zijn dan 9.392 euro en niet hoger dan:

 Persoonlijke situatie Aankoop in kernstad of in de Vlaamse Rand Aankoop elders in Vlaanderen
Alleenstaande zonder personen ten laste 39.319 euro  37.532 euro
Alleenstaande met ernstige handicap zonder personen ten laste  43.245 euro 41.279 euro
Alle andere gevallen  58.972 euro  56.292 euro
Per persoon ten laste te verhogen met 3.926 euro    3.748 euro

* De referentiedatum is de datum waarop u moet voldoen aan de voorwaarden om een koopwoning of kavel te kunnen kopen. Dit is zowel de datum waarop u zich inschrijft als de datum waarop u de eenzijdige belofte van aankoop ondertekent. Wanneer u een middelgrote koopwoning of een middelgrote bouwgrond wilt aankopen, is de referentiedatum de datum waarop de Raad van Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij ingestemd heeft met de verkoop.

Als uw inkomen lager is dan 9.392 €, dan kunt u toch nog aantonen dat u over voldoende inkomsten beschikt. Hiervoor kijken we naar uw inkomsten van drie opeenvolgende maanden die voorafgaan aan de referentiedatum. Deze inkomsten veralgemenen we dan naar 12 maanden. Als u op die manier aan het minimuminkomen komt, dan beschouwen we dit resultaat als uw inkomen

U heeft geen eigendom

U kunt inschrijven, als u op de referentiedatum geen woning of bouwgrond bestemd voor woningbouw volledig (100%) of gedeeltelijk (bv. 50%) in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebt. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor de sociale koopwoning of bouwgrond.

U of uw gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een woning of een bouwgrond hebben ingebracht.

Soms moet u niet op de referentiedatum, maar pas later aan de eigendomsvoorwaarden voldoen.

Heeft u een woning? Dan gelden de uitzonderingen hieronder alleen als uw woning een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro heeft.

U moet niet voldoen aan de eigendomsvoorwaarden in de volgende gevallen:

 • uw woning is overbewoond verklaard (of geadviseerd)
 • u bent 55 jaar of ouder
 • u wilt een woning of bouwgrond kopen in Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout of Vilvoorde.

U heeft in deze situaties één jaar tijd nadat u de aankoopakte van een koopwoning/bouwgrond ondertekende om uw woning te verkopen op de vrije markt of aan een SHM.

U kunt er ook voor kiezen om een sociale woonorganisatie 20 jaar over de woning te laten beschikken (in ruil voor een periodieke vergoeding)

Als u dit niet binnen de gevraagde termijn in orde brengt, dan leidt dit tot de ontbinding van de verkoop.

 • Uw woning is onbewoonbaar verklaard of geadviseerd

Dan heeft u één jaar tijd nadat u de aankoopakte van de koopwoning of bouwgrond ondertekende om uw woning te slopen of de bestemming van uw woning te wijzigen. Als u dit niet binnen de gevraagde termijn in orde brengt, dan leidt dit tot de ontbinding van de verkoop.

 • Uw woning wordt onteigend. U kunt er dus niet blijven wonen.
 • Uw woning ligt in een zone waar wonen niet is toegelaten.