Voorwaarden

Om te kunnen inschrijven op de wachtlijst voor het huren van een sociale woning moeten alle meerderjarige personen aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Meerderjarig zijn of erkend zijn als ontvoogde minderjarige of een minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst.

2. Het inkomen van drie jaar geleden mag niet hoger zijn dan:

 • € 24.092 voor een alleenstaande zonder personen ten laste
 • € 26.111 voor een alleenstaande mindervalide
 • € 36.137 vermeerderd met € 2.020 per persoon ten laste die bij de referentiepersoon gedomicilieerd is, voor anderen

Uw inkomen is het belastbaar inkomen en/of het vervangingsinkomen (FOD invaliditeit, leefloon OCMW,…) van u en uw meerderjarige gezinsleden. Uw belastbaar inkomen vindt u terug op uw aanslagbiljet van de personenbelasting.

Het referentie-inkomen is uw inkomen van 3 jaar geleden. Dit wordt aangepast of verhoogd (geïndexeerd) naar het jaar waarin u zich inschrijft. Is er geen inkomen in dat jaar dan komt het inkomen van het jaar daarna in aanmerking.

Voorbeeld: u wenst zich in te schrijven in 2017 dan is het referentiejaar voor het inkomen 2014. Dit inkomen wordt geïndexeerd. Had u geen inkomen in 2014 dan komt het inkomen van 2015 in aanmerking.

Is uw inkomen van 2014 te hoog maar is het in het jaar van de aanvraag onder de maximumgrens gedaald dan kan u zich toch inschrijven.

3. U heeft samen met uw gezinsleden geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik, in binnen- of buitenland. Er zijn echter een aantal uitzonderingen mogelijk:

 • Uw huwelijk is onherstelbaar ontwricht, maar u heeft nog samen met uw echtgenoot een woning of een perceel, bestemd voor woningbouw, volledig in volle eigendom.
 • Uw woning of perceel, bestemd voor woningbouw, werd kosteloos gedeeltelijk in volle eigendom verworven.
 • Uw woning wordt onteigend. U kunt er dus niet blijven wonen.
 • Uw woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal twee maanden voor uw inschrijving.
 • U heeft een fysieke handicap en uw woning is hier niet op aangepast.
 • U heeft een handicap en bent ingeschreven voor een ADL-woning
 • Uw woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is (dit kan in heel België zijn).
 • U verliest het beheer van uw woning (beheersrecht), door een faillissement of omdat een instantie uw woning verkrijgt.

4. U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister of u beschikt over een referentieadres. Een inschrijving in het wachtregister volstaat dus niet om een aanvraag te kunnen doen.

5. U moet bewijzen dat u Nederlands kent, of aan het leren bent.

U kunt dit bewijzen met:

 • een kopie van een diploma of een getuigschrift van Nederlandstalig onderwijs
 • of een vrijstelling van een toelatingsproef van een Centrum voor Basiseducatie of een Centrum voor Volwassenenonderwijs
 • of een verklaring van het Huis van het Nederlands (HvN) dat u voldoende Nederlands kent
 • of een verklaring van het HvN dat u een cursus Nederlands 2e taal (NT2) gevolgd hebt met een minimale aanwezigheid van 80%
 • of een verklaring van het HvN dat u deelneemt aan een cursus NT2
 • indien u niets van dit alles kunt voorleggen, kan de ZWH zelf een proef afnemen

U hoeft deze bewijzen niet te bezorgen:

 • als u door uw gezondheidstoestand onmogelijk een taalcursus kunt volgen. Dit moet u bewijzen aan de hand van een medisch attest.
 • als u om beroepsmatige, medische of persoonlijke redenen tijdelijk niet kan deelnemen aan of verdergaan met de taalcursus
 • als u een “verplichte inburgeraar” bent.

6. Als u een “verplichte inburgeraar” bent, moet u bereid zijn het inburgeringstraject te volgen. Daarvoor onderzoekt de ZWH of u beschikt over één van de volgende attesten:

  • een attest van inburgering
  • een attest van vrijstelling
  • een attest van EVC (eerder verworven competentie)
  • een inburgeringscontract
  • een attest van aanmelding, uitgereikt door het onthaalbureau.